Družina

Základní informace školní družiny:

ŠD je určena žákům prvního stupně základní školy.

Je rozdělena do šesti oddělení:

1 . U soviček (Dagmar Tichá)
3. U lišek (Alena Schulzová)
4. U dráčků (Kajetána Brůnová)
5. U šnečků (Petra Manker)
6. U delfínků (Jitka Eschlerová)

Kapacita oddělení je 30 dětí.

Aktivity školní družiny zaměřujeme na odpočinkové, zájmové a sportovně – rekreační. Zařazujeme činnosti, při nichž děti relaxují, regenerují své síly, rozvíjejí zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost a prohlubují své znalosti. Úzce spolupracujeme se školou a třídními učiteli. Zabezpečujeme dětem náplň volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů, nebo do jiných zájmových aktivit. Časové rozvržení a uspořádání činností ve školní družině se řídí požadavky psychohygieny. Pořádáme pravidelné akce ve spolupráci školy a rodičů s dětmi např. vánoční a velikonoční dílny, a v rámci ŠD např. karnevaly, soutěžní odpoledne, výlety a jiné.

KONTAKTY :
Tichá Dagmar, ticha@zsmostrozmarynova.cz, 731 140 344
Brůnová Kajetána, brunova@zsmostrozmarynova.cz
Eschlerová Jitka, eschlerova@zsmostrozmarynova.cz, 731 140 217
Schulzová Alena, schulzova@zsmostrozmarynova.cz
Manker Petra, manker@zsmostrozmarynova.cz

REŽIM ŠD
1. Provoz
Ranní družina :
6:00 – 8:00
– příchod dětí je možný do ranní družinky pouze do 7:15, poté se vchod zamyká.

Odpolední družina :
Odchody žáků po obědě :
– první třídy – 12:45
– druhé, třetí, čtvrté třídy – odchody žáků po obědě dle rozvrhu žáků (upřesní vychovatelka v daném oddělení)

Odpoledne :
15:00 – dítě předává osobně vychovatelka z daného oddělení, kam dítě dochází.
15:00 – 16:15 – nahlásíte jméno svého dítěte vychovatelce vykonávající službu u vchodu, a ta Vám dítě poté vydá.
Důrazně Vás, rodiče, žádáme, abyste časové rozmezí příchodů pro své děti dodržovali, a pokud se stane, že se pro své dítě z určitých vážných důvodů nemůžete dostavit do 16:15, informujte telefonicky vychovatelky!!!

Dítě nelze vyzvedávat na základě telefonické žádosti či SMS zprávy!!!

Pokud dítě zůstane ve ŠD po 16:15 (pokud se nelze spojit se zákonným zástupcem), zůstává s ním paní vychovatelka ve škole max. do 16:30, pak bude dítě předáno policii!!!

2. Řád
2.1.
Pro přijetí žáka do ŠD je rozhodující řádně vyplněný zápisní list. Odhlásit žáka ze ŠD lze na základě písemné odhlášky, která musí být podepsána rodiči nebo zákonnými zástupci žáka. Žák může být ze ŠD vyloučen v případě porušování Vnitřního řádu ŠD, opakovaných kázeňských přestupků a podobně.

2.2.
Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků při ranním přechodu ze ŠD do vyučování, a při odpoledním pobytu v ŠD zodpovídají paní vychovatelky. Při uvolňování žáků ze ŠD do zájmových útvarů je vedoucí útvaru povinen osobně vyzvednout žáky v ŠD, a po skončení kroužku přivést zpět do ŠD, nebo na školní hřiště (dle momentálního pobytu dětí).

Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, paní vychovatelka nezodpovídá.

Za bezpečnost a ochranu zdraví nad žáky, kteří sami s písemným souhlasem rodičů přechází na odpolední vyučování, nebo odchází sami na oběd až po skončení zájmového kroužku, zodpovídá pedagogický pracovník, který v tuto dobu vykonává dozor na chodbě nebo ve školní jídelně.
Žáci odchází i na mimodružinové aktivity, které nevedou pedagogičtí pracovníci naší školy, ale zaměstnanci cizí organizace. Vedoucí těchto aktivit jsou povinni osobně vyzvedávat žáky ve školní družině nebo na školním hřišti podle toho, kde se žáci momentálně nacházejí, a po ukončení aktivity osobně předat žáky zpět do školní družiny příslušné paní vychovatelce. V době od odchodu žáků na tyto aktivity, až do zpětného návratu do školní družiny, nejsou žáci účastníci školní družiny a zodpovědnost za ně přebírá vedoucí příslušné aktivity.

2.3.
Pro sportovní vyžití žáků mimo prostory ŠD máme k dispozici školní hřiště a zahradu s prolézačkami, které odpovídají normám EU. Další prostory, které mohou žáci využívat, jsou školní kuchyňka, školní knihovna, tělocvičny – vždy v doprovodu paní vychovatelky nebo osoby pověřené ředitelkou školy.

2.4.
O zajištění provozu o vedlejších prázdninách, mimořádném či ředitelském volnu rozhoduje ředitel školy. Provoz v těchto dnech je zajištěn pouze v případě zájmu minimálně 10 dětí.

2.5.
Rodiče jsou povinni platit úplatu za pobyt žáka v ŠD. Týká se i dětí, které navštěvují družinu nepravidelně, či pouze jen ranní družinu.

2.6.
V ŠD je zajišťován pitný režim a odpolední svačina (tu si dítě nosí z domova). Každé dítě si při nástupu do ŠD přinese papírové kapesníky, šťávu, vhodné převlečení a obuv na pobyt venku (dle počasí) – vše je nutné mít podepsané a v hadrové tašce či batůžku!!
Ostatní potřeby a další informace Vám ráda zodpoví a objasní vychovatelka daného oddělení.

3. Platba ŠD :
Měsíční výše úplaty je stanovena:
• 150,- Kč na jednoho žáka zařazeného ve školní družině
Úplatu platí rodiče, nebo jiní zákonní zástupci žáka (dále jen „plátce“) zařazeného do ŠD měsíčně.

– č. účtu : 1040969339/0800
– konstantní symbol : 1122
– popis platby : jméno a příjmení dítěte
– platbu lze provézt i hotově v pokladně školy (ve školní jídelně) vždy od 7:00 do 10:00
– platba musí být provedena do 15. dne v měsíci
– platbu lze provést i na pololetí, čtvrtletí nebo celý rok najednou