Charakteristika

KONCEPCE ŠKOLY

Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692

 

Vize školy:  ,,Účelem vzdělávání není pouze vědět, ale především používat.“

                                                                                                     H. Spencer

 

  1. 1.   Charakteristika školy – kde se nacházíme

 

Škola je svou rozlohou a kapacitou největší mosteckou školou. Je školou sídlištní, budova byla postavena před více než 35ti lety. K objektu patří i kuchyně a jídelna, školní družina,   moderní sportovní areál, který je přístupný i veřejnosti a rozlehlé travnaté plochy. Kromě kmenových učeben, odborných učeben chemie, fyziky, výtvarné a hudební výchovy, šesti jazykových učeben a kabinetů, máme dvě velké tělocvičny a gymnastický sál, kinosál, velkou zasedací místnost, čtyři interaktivní učebny, dvě počítačové učebny, dvě atria a školní knihovnu a školní kuchyňku.

Jsme školou s rozšířenou výukou jazyků, se zaměřením na angličtinu a němčinu. Vyučujeme i ruský jazyk. Rozšířenou výuku jazyků realizujeme od třetího ročníku v jazykových skupinách, které vybíráme na základě přijímacího řízení a v jazykových třídách od šestého ročníku. Výuka jazyka je realizována v méně početných skupinách žáků, maximální počet žáků ve skupině je 21. Nabízíme další cizí jazyky a konverzace i jako volitelné předměty. Zapojujeme se v této oblasti do soutěží a mimoškolních aktivit, kde dosahujeme výborných výsledků, nabízíme rozšíření znalostí i formou kroužků od druhé třídy. Organizujeme poznávací a vzdělávací zájezdy do Anglie a Německa.

V souladu se ŠVP se zaměřujeme na aktivity vedoucí k získávání kompetencí využitelných v běžném životě a k celoživotnímu vzdělávání. Zařazujeme do výuky množství projektů, jsme účastníky projektu Souznění, zaměřeného na prevenci kriminality a společensky nepřijatelných jevů.  Realizujeme projekt EU – OPVK, EU peníze školám. Díky tomuto projektu se nám podařilo významně doplnit vybavení školy technikou i učebnicemi a učebními pomůckami, vzděláváme vyučující a máme šanci na individualizaci v mnohem větší míře, než jakou nám dovolují státní prostředky.

Další úspěšný projekt, Metoda zdravého startu, se zaměřuje na přípravu předškoláků a jejich bezproblémový přestup do první třídy. Je realizován na základě smlouvy se sousedící MŠ Růžová.

Jsme školou pověřenou výukou dětí cizinců. Naším úkolem je poskytovat dětem cizincům intenzivní a individuální výuku českého jazyka a zajistit jejich integraci do prostředí školy. I v této oblasti se snažíme získávat finanční prostředky z projektů.

Podporujeme počítačovou  gramotnost. Školu máme z velké části zasíťovanou, disponujeme dvěma vybavenými počítačovými učebnami, učitelé využívají počítače v kabinetech i v mnoha třídách. Vyučující, kteří o to měli zájem, byli vybaveni pro práci vlastním pracovním notebookem.

Jsme školou, která podporuje zdravý životní styl a sportovní aktivity. Máme ideální sportovní zázemí, využíváme jej k výuce a nabízíme k využití i mimo výuku, např. o víkendech a v době prázdnin. Naši žáci dosahují vynikajících výsledků a už tradičně vyhrávají meziškolní celoroční soutěže. Jsou úspěšní i v reprezentaci v krajských kolech.

Na základě zájmu žáků a personálních možností připravujeme každý rok zájmovou činnost. V letošním roce jsme připravili 19 kroužků a nepovinných předmětů s velmi pestrým zaměřením od uměleckých směrů až po sport.

Podporujeme spolupráci s rodiči a veřejností. Snažíme se být školou otevřenou a vstřícnou, otevřenou každému námětu a vstřícnou ke všem potřebám našich žáků. O našich aktivitách a úspěších informujeme veřejnost v místních novinách, prezentujeme se i na místní televizní a rozhlasové stanici. Pořádáme školní akademii pro rodiče a žáky vyššího stupně. Vždy na konci školního roku se setkáváme se všemi přáteli školy na Dni otevřených dveří ve třídách a v našem sportovním areálu. S rodiči spolupracujeme prostřednictvím školské rady a třídních důvěrníků z řad rodičů z jednotlivých tříd, se kterými se setkáváme několikrát ročně na plenárních schůzích. Máme vypracovaný systém třídních schůzek a individuálních konzultací, stejně jako individuálních pohovorů s rodiči problémových žáků. Potřebné informace se veřejnost dozví rovněž na našich webových stránkách, které jsou pravidelně doplňovány a aktualizovány.

Naše škola aktivně spolupracuje s mnoha institucemi, s policií, divadly, uměleckými školami, atd. V městské knihovně realizujeme hodiny čtení s podporou čtenářské gramotnosti. Velmi dobře funguje spolupráce se středními školami, pořádají u nás prezentace, navštěvujeme je na dnech otevřených dveří a zveme naše bývalé žáky, studenty středních škol, na besedy s našimi žáky. I díky tomu jsou naši žáci lépe orientováni při výběru svého dalšího studia. Pravidelně se informujeme, jakých výsledků naši žáci na středních školách dosahují a účastníme se jako hosté i některých praktických zkoušek, např. na hotelových školách.

Žákům i rodičům jsou k dispozici preventistky a výchovná poradkyně. Máme dlouholetý propracovaný systém práce s problémovými žáky, snažíme se o integraci žáků se znevýhodněním, ať už zdravotním nebo sociálním. Intenzivně spolupracujeme s poradnami, Fondem ohrožených dětí a výchovným střediskem. Využíváme služeb odborníků na diagnostiku, ale i jako prevenci, např. při sociometrickém šetření v problematických kolektivech.

Nabízíme žákům a zaměstnancům školy stravování ve školní jídelně, kde je několik dnů v týdnu možno vybrat si ze dvou jídel. Objednávání obědů a jejich placení je možné provádět elektronicky. Máme k dispozici i tzv. malou jídelnu, která je k dispozici např. pokud by některá ze sousedních škol potřebovala rychlou pomoc při stravování.

Kromě kroužků tráví velká část žáků z nižšího stupně odpoledne ve školní družině. Družina pořádá velké množství výjezdů za poznáním, zábavou nebo za kulturou. Pořádá i projektová odpoledne, karnevaly. Pro celé rodiny našich žáků pravidelně organizuje tzv. vánoční dílny, které jsme pro velký úspěch začali realizovat i na vánočních trzích. Vzhledem k velkému zájmu o školní družinu jsme letos otevřeli už sedmé oddělení a vybavili jej novým nábytkem.

Vzhledem k nepříliš dobrému stavu budovy, čeká nás v budoucnu další fáze oprav. Přestože v minulých měsících proběhla částečná oprava střechy, jejich celková oprava stále ještě není dokončená. Průběžně dochází k výměně oken a PVC na chodbách a ve třídách na základě požadavků OHES.

  1. 2.   Koncepce rozvoje školy – co chceme a kam směřujeme

 

a)    Základní cíle:

–       chceme navázat na dobrou pověst školy a na prestiž, kterou naše škola má u veřejnosti, základní cíle jsou součástí našeho Školního vzdělávacího programu

–       chceme stejně kvalitní vzdělání pro všechny děti s cílem všestranně rozvinuté osobnosti

–       chceme motivovat žáky k dalšímu učení, vést je k poznání, že je možné hledat, objevovat a tvořit vhodnou cestu k řešení problémů

–       chceme rozvíjet zájmy žáků, provázat život školy se životem mimo ni

–       vytvářet přátelskou a vstřícnou atmosféru ve škole

–       vybavit žáky znalostmi a dovednostmi, které jim pomohou dobře se uplatnit v životě

–       vést žáky k otevřené a slušné komunikaci

–       vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, respektovat názor jiných

–       vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu

–       pomoci žákům poznávat své schopnosti a rozvíjet je, účinně spolupracovat ve skupině

–       naučit žáky vážit si našich tradic a kulturního dědictví a chránit je

–       vést žáky k ochraně životního prostředí, k chápání ekologických souvislostí

–       osvojováním cizích jazyků pomáhat snižovat jazykové bariéry, poznávat život lidí jiných zemí a přispívat ke spolupráci škol na mezinárodních projektech

–       vést žáky ke schopnosti samostatně získávat informace z různých zdrojů

–       dovést žáky ke zvládnutí základní úrovně informační gramotnosti, naučit je ovládat výpočetní techniku a informační technologie, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je v běžném životě

–       integrovat žáky s ADHD a vývojovými poruchami učení, ale také se zdravotním postižením

–       co nejvíce rozvíjet znalosti a dovednosti žáků nadaných a to formou výběrových jazykových skupin a tříd

–       vybavit žáky pohybovými dovednostmi a propagovat zdravý životní styl

 

b)    Prostředky k dosažení cílů:

  • vzdělávací program školy

–        základním prostředkem k dosažení cílů je plnění školního vzdělávacího programu ŠVP ZV č.j. 15523/2007-22

–       program je aktivní pracovní materiál, používáme již jeho druhou verzi

–       pravidelnou kontrolou plnění a změnami na základě zkušeností z praxe se z programu nestane formální dokument

–       program musí pružně reagovat na změny v legislativě, ale např. i na změnu ve společenské poptávce nebo v sociálním složení žáků

–       pravidelně prováděným autoevaluačním procesem zjišťovat nejen úroveň vzdělanosti žáků, ale i vnímání kultury školy všemi zainteresovanými stranami a závěry šetření promítat do programu školy, ročních i krátkodobých plánů

  • klima školy

–       v souladu se školním vzdělávacím programem vést žáky k tomu, aby svým přístupem vytvářeli přátelské a vlídné klima

–       vyučujícím umožňovat promyšlenou práci a poskytovat podnětné a tvůrčí prostředí

–       i přes velmi složitou finanční situaci zajistit nepedagogickým pracovníkům dobré pracovní podmínky

–       nadále se osobně zapojovat do řešení všech výchovných a vzdělávacích problémů, pokračovat v nastaveném systému osobní spolupráce se všemi vyučujícími

–       rodičům dát možnost aktivně se podílet na budování kultury školy, oslovovat je jako přínosnou skupinu a zapojovat do života školy

–       zefektivnit řízení jednotlivých složek školy, posílit zodpovědnost jednotlivých pracovníků

  • organizace školy

–       organizační řád školy se všemi kompetencemi a organizační dokumentaci školy neustále inovovat tak, aby odpovídaly skutečným potřebám školy

–       prosazovat autoritu dospělých zaměstnanců školy, která vychází z osobních a profesionálních kvalit a to především důsledností ve výchově

–       novým nebo začínajícím učitelům a zaměstnancům být ku pomoci radou, příkladem a výměnou názorů

–       podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

–       kontrolní hospitační činnost zaměřit na vyhledávání silných stránek sboru

–       vytvářet stabilní kolektiv pracovníků, schopných spolupráce a vstřícných k předávání zkušeností, posilovat pozitivní motivaci zaměstnanců

  • personalistika

–       nadále budu podporovat pouze přirozenou obměnu pedagogického sboru, budu se snažit o udržení stávajícího kolektivu, který je schopný vzájemné podpory, respektu, kolektivu, který se snaží o rozvoj školy a uvědomuje si vlastní zodpovědnost za její profil

–       na základě vlastních dobrých zkušeností chci poskytnout prostor mladým, začínajícím pedagogům i čerstvým absolventům

–       škola bude stále podporovat studenty a praktikanty, mezi kterými si hledá budoucí zaměstnance

–       všemi dostupnými prostředky, především využíváním projektů úřadu práce posilovat počet nepedagogických pracovníků

  •  integrovaní žáci

–       zaměření školy vychází ze snahy o co nejširší rozvoj osobnosti všech žáků, respektu k jejich osobnímu maximu a individuálním potřebám

–       cílem je stimulovat nejschopnější žáky, podporovat méně nadané, chránit, povzbuzovat a podporovat žáky nejslabší a handicapované

–       v souladu s veškerou legislativou je našim cílem, zjednodušeně řečeno, nechat každého žáka prožít pocit úspěchu a najít důvod, proč jej pochválit

  • mimotřídní a zájmová činnost

–       v této oblasti se budeme snažit o co nejširší nabídku vyžití žáků i mimo vyučování

–       cílem je nabídnout takový program a náplň, aby bylo co nejvíce žáků zainteresováno např. na reprezentaci školy

–       zaměříme se na organizační a finanční zajištění, na vytváření systému

–       zapojíme se do projektu Střední průmyslové školy a Střední odborné školy gastronomie a služeb, který nám umožní účelně na zájmovou činnost využívat jejich odborné učebny a prostory

–       dál budeme spolupracovat se subjekty, kterým pomáháme s humanitární činností

–       spolupracovat s penziony pro seniory, využívat možnost setkávání s nejstarší generací, na základě návrhu velmi aktivního PEER klubu, který tuto spolupráci realizuje, nabídneme seniorům výuku informatiky v našich počítačových učebnách pod vedením žáků

  • škola a veřejnost

–        na základě pečlivě propracovaného a lety prověřeného systému i nadále podrobně informovat rodiče o dění ve škole

–       osobně organizovat přípravné třídní schůzky pro budoucí prvňáčky a účastnit se prvních třídních schůzek v prvním ročníku

–       zaměřit se na doplňování a aktualizaci webových stránek školy

–       vést třídní učitele k úzké spolupráci s třídními důvěrníky nebo s rodiči ochotnými podílet se na dění ve škole

–       zapojovat více rodičů do mimoškolní činnosti, např. při vedení kroužků

–       oslovovat sponzory a dárce, nabízet služby školy veřejnosti ( pronájmy,…), pořádat akce s účastí veřejnosti ( akademie, dny otevřených dveří, prezentace středních škol,…)

  • trendy a priority

–       naší prioritou zůstane výuka cizích jazyků, pokusíme se rozšířit nabídku dalších jazyků na základě našich organizačních, personálních, ale i finančních možností

–       velkým problémem je nákup nových učebnic a učebních pomůcek, z důvodu  nedostatku finančních prostředků, po zkušenostech z minulých let se musíme naučit využívat všechny dostupné prostředky pro posílení této kapitoly

–       budeme se snažit oslovit sponzory a dárce

–       budeme rozvíjet nabídku kroužků, mimoškolních aktivit a společných akcí pro žáky i rodiče

–       zapojíme se do nových projektů a budeme se snažit o získání prostředků z fondů EU

–       musíme rozšířit povědomí o výuce dětí cizinců, více prezentovat naše možnosti v této oblasti

–       pravidelně musíme provádět autoevaluaci, průběžně hodnotit naše jednotlivé kroky a před důležitými změnami zjišťovat názory všech zúčastněných

–        v oblasti estetické a pracovního prostředí se zaměříme na výměnu nábytku ve třídách a kabinetech, výměnu oken, opravy střech a poslední fázi výměny osvětlení a rozvodů elektřiny

c)     Plán dalšího rozvoje školy respektuje aktuální situaci školy, podmíněnou:

–       situací, ve které se nachází české školství

–       změnou společenské zakázky, hodnotové orientace, životního stylu, potřeb a zájmů dětí a dospělých

–       výsledky práce školy, pedagogického sboru a zaměstnanců v uplynulých letech

–       prudkým technologickým rozvojem společnosti

V Mostě, dne  7.3.2013                                                       Mgr. Jana Klanicová

ředitelka školy